Bankowy tytuł egzekucyjny uchylony

bankowy tytuł egzekucyjnyBankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny jest pozasądowym tytułem egzekucyjnym stwierdzającym istnienie wierzytelności. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12 orzekł, iż  art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – kliknij. Przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

B.T.E.

Banki na podstawie ksiąg bankowych lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych mogły wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne, zwane w skrócie b.t.e.

Klauzula wykonalności na b.t.e.

Bankowy tytuł egzekucyjny mógł być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej. Sądy nadawały klauzulę wykonalności również wobec osób, które były dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyły pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Egzekucja komornicza

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności dla bankowego tytułu wykonawczego bank występował o wszczęcie egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi. Taka procedura była dużym ułatwieniem w dochodzeniu roszczeń przez bank, bowiem nie musiał on występować na drogę procesu sądowego o zasądzenie należnych kwot.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat bankowych tytułów egzekucyjnych skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzaniu spraw z udziałem baków udzielą Ci stosownej pomocy prawnej.