Nagrywanie rozpraw karnych

Nagrywanie rozpraw karnychnagrywanie rozpraw karnych

2 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego ( Dz.U. 2015, poz. 1334 ). Wprowadzona zmiana dotyczy rejestrowania przebieg każdej rozprawy sądowej w procesie karnym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk.

Zapis dźwięku i obrazu

Strona, obrońca, pełnomocnik i przedstawiciel ustawowy ma prawo otrzymać odpłatnie jedną kopię zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku. Nie dotyczy to przebiegu rozprawy odbywającej się z wyłączeniem jawności albo czynności w postępowaniu przygotowawczym.

Kiedy sąd może odmówić zgody na sporządzenie kopii zapisu?

Z ważnych przyczyn, uzasadnionych ochroną interesu prywatnego osób biorących udział w rozprawie, prezes sądu może nie wyrazić zgody na sporządzenie dla stron, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli ustawowych kopii zapisu obrazu z rozprawy.

Rezygnacja z nagrywania

Z nagrywania rozprawy będzie można zrezygnować:

-jest to niemożliwe ze względów technicznych,

-gdy wyłączono jej jawność ze względu na obawę ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne” i nie ma możliwości zapewnienia właściwej ochrony zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów procesowych, sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, sposób i tryb udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku oraz przekazywania im kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięk określi Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Wskazane rozporządzenie określi również wysokość opłaty za sporządzenie i przekazanie kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, mając na uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego dźwięku albo obrazu i dźwięku przed utratą dowodu, jego zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem, konieczność niezwłocznego dostępu uczestników postępowania do zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku oraz uzyskania kopii zapisu z akt sprawy, a także zapewnienia, by wysokość opłaty odpowiadała rzeczywistym kosztom sporządzenia i przekazania kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat postępowania z sprawach karnych skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych udzielą Ci wyczerpującej porady prawnej.