Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna – kiedy zacznie obowiązywać ?nieodpłatna pomoc prawna rzeszów

W dniu 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. 2015 poz. 1255 ).

Wskazana ustawa określa zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej.

Co obejmują bezpłatne porady prawne?

Osoba uprawniona zostanie poinformowana o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach. Adwokat lub radca prawny wskaże osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub udzieli pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym. Osoba uprawniona w ramach pomocy prawnej pro bono może liczyć na sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakich spraw nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Czy adwokat lub radca prawny może odmówić udzielenia porady prawnej pro bono?

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat nieodpłatnej pomocy prawnej skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej.