Obrót ziemią rolną – nowe zasady

Obrót ziemią rolną – nowe zasady

Obrót ziemią rolną Obrót ziemią rolną z dniem 30 kwietnia 2016 r.  został ograniczony. W tym dniu weszła w życie ustawa  z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – kliknij. Ustaw wprowadza do dnia 30 kwietnia 2024 r. ograniczenia w zbywaniu nieruchomości albo ich części wchodzących w …

Cofnięcie adwokata wyznaczonego z urzędu

Cofnięcie adwokata wyznaczonego z urzędu

Kiedy sąd cofnie adwokata wyznaczonego z urzędu? Sąd cofnie ustanowienie adwokata wyznaczonego z urzędu, jeżeli okaże się, że okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. Zwolnienie od kosztów sądowych Również w razie cofnięcia przez sąd zwolnienia od kosztów sądowych wygasa pełnomocnictwo procesowe takiego adwokata. W takich sytuacjach strona obowiązana jest uiścić wynagrodzenie adwokata dla …

Zmiany w Kodeksie Pracy 2016

Zmiany w Kodeksie Pracy 2016

Prawo pracy W dniu 22 lutego 2016 r. nastąpiła zmiana w przepisach prawa pracy. W tym dniu weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw – kliknij.  Umowy na czas określony Wskazana zmiana dotyczy zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Wprowadzono ograniczenie czasu trwania …

Ustawa o radiofonii i telewizji

Ustawa o radiofonii i telewizji

Radio i telewizja W dniu 8 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji ( Dz. U. 2016, poz. 25 ). Kadencje organów Z dniem wejścia w życie wskazanej ustawy uległy skróceniu kadencje oraz wygasły mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych spółek „Telewizja …

Trybunał Konstytucyjny

W dniu 4 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – kliknij.  Wg ustawy Prezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne na okres trzech lat. Na stanowisko Prezesa Trybunału można być powołanym dwukrotnie.  Kadencja dotychczasowego Prezesa i Wiceprezesa …