Przejdź do treści
Blog prawniczy » Bankowy tytuł egzekucyjny uchylony

Bankowy tytuł egzekucyjny uchylony

  Czy jest bankowy tytuł egzekucyjny?

  Bankowy tytuł egzekucyjny jest pozasądowym tytułem egzekucyjnym stwierdzającym istnienie wierzytelności.

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

  Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12 orzekł, iż  art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

  B.T.E.

  Banki na podstawie ksiąg bankowych lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych mogły wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne, zwane w skrócie b.t.e.

  Klauzula wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny

  Bankowy tytuł egzekucyjny mógł być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej. Sądy nadawały klauzulę wykonalności również wobec osób, które były dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyły pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

  Egzekucja komornicza

  Po uzyskaniu klauzuli wykonalności dla bankowego tytułu wykonawczego bank występował o wszczęcie egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi. Taka procedura była dużym ułatwieniem w dochodzeniu roszczeń przez bank, bowiem nie musiał on występować na drogę procesu sądowego o zasądzenie należnych kwot.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat spraw cywilnych skontaktuj się z kancelarią adwokacką. Prawnicy od spraw bankowych udzielą Ci stosownej pomocy prawnej.

  Bankowy tytuł egzekucyjny