Przejdź do treści
Blog prawniczy » Jak napisać pozew o rozwód?

Jak napisać pozew o rozwód?

  Co powinien zawierać pozew o rozwód?

  Pozew o rozwód jest pismem procesowym ściśle sformalizowany przez przepisy prawa. Na wstępie w pozwie musisz oznaczyć strony postępowania. W tym miejscu podajesz dane powoda, tj. imię, nazwisko, adres i numer pesel, dane pozwanego tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania.

  Wnioski w pozwie

  W petitum definiujesz swoje roszczenia, czyli podajesz o co wnosisz. Możesz żądać np.:

  • rozwiązania małżeństwa przez rozwód – z wyłącznej winy pozwanego/powódki, ewentualnie z winy obu stron, ewentualnie bez orzekania o winie,
  • uregulowania sposobu korzystania z mieszkania – nie orzekanie o mieszkaniu stron lub orzeczenie eksmisji pozwanego.

  Jeśli posiadasz małoletnie dzieci pochodzące ze związku małżeńskiego, to w petitum muszą być określone żądania, które dotyczą ich praw, np.: powierzenie władzy rodzicielskiej, zasądzenia alimentów, uregulowania kontaktów.

  W żądaniu możesz podać dodatkowe wnioski, przykładowo o:

  • zwolnienie od kosztów sądowych,
  • wydanie postanowienia zabezpieczającego,
  • zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania,
  • to, by sąd zwrócił się do określonej instytucji o nadesłanie dokumentacji, którą wnioskujesz w uzasadnieniu – np. akta sprawy o alimenty, która jest w toku.

  W uzasadnieniu wyjaśniasz dlaczego składasz pozew rozwodowy i wskazujesz wnioski dowodowe, które mają na celu wykazanie zasadności Twoich twierdzeń. W uzasadnieniu wskazujesz kiedy został zwarty związek małżeński, dlaczego i kiedy doszło do jego rozkładu. Zbyt krótki okres trwania związku może skutkować oddaleniem powództwa w sprawie.

  Kiedy rozwód bez orzekania o winie i z orzeczeniem winy?

  Wnosząc o ustalenie winy drugiej strony powinieneś wskazać przyczyny zawinienia, np. nadużywanie alkoholu, zdrada, zawnioskować dowody na te okoliczności.

  Alimenty

  Jeśli wnosisz o zasądzenie alimentów na dzieci uzasadnij ich wysokość potrzebami małoletnich i możliwościami majątkowymi pozwanego/nej.

  Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

  W sprawie rozwodowej możesz wystąpić o ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, szczególnie wtedy, gdy jest to kwestia sporna między stronami. W tym zakresie można przedstawić zgodne porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów.

  Mieszkanie po rozwodzie

  Obligatoryjnym punktem wyroku rozwodowego są kwestie dotyczące wspólnego mieszkania, o której orzeka sąd. Warto wskazać, iż można wnosić, aby sąd zaniechał orzekania o sposobie korzystania z mieszkania. Ma to miejsce w sytuacji, gdy strony mieszkają osobno albo zgodnie ustaliły zasady i sposób korzystania z mieszkania. Należy dodać, iż sąd może również nakazać eksmisje jednego z małżonków w przypadku rażącego nagannego postępowania.

  Jakie dołączyć dowody i załączniki?

  Kwestia dowodów w sprawie rozwodowej zależy przede wszystkim od sytuacji faktycznej małżonków oraz od charakteru zgłoszonych w pozwie roszczeń. Jeżeli strona dochodzi ustalenia winy, to powinna wskazać dowody na tą okoliczność. Jeżeli powodem będzie nadużywanie alkoholu, to dowodem w sprawie mogą być przeprowadzane w domu interwencje policyjne, prowadzenie niebieskiej karty, zeznania świadków. Należy dołączyć odpisy aktów stanu cywilnego – akt małżeństwa, a jeżeli strony mają wspólne małoletnie dzieci to ich akty urodzenia. Pozew składasz w dwóch egzemplarzach.

  Opłata sądowa

  Opłata sądowa za rozpoznanie sprawy rozwodowej przez sąd wynosi 600 złotych. Jeżeli nie posiadasz środków finansowych wystarczających na pokrycie opłaty sądowej możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych załączając do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Gdy w sprawie występuje pełnomocnik – adwokat lub radca prawny – do pozwu dołącza odpis udzielonego pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Przed wniesieniem sprawy warto sprawdzić kancelarii adwokackiej ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego przez prawnika, który zrobi to w sposób profesjonalny. Ceny mogą się od siebie różnić, bowiem wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy, kierowanych przez powoda/powódkę żądań.

  Gdzie złożyć pozew?

  Pismo kierujesz do sądu okręgowego według właściwości ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania. Jeśli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, to pismo należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Następnie określasz tytuł pisma – pozew o rozwód. Składa się on zasadniczo z dwóch części, tj.: żądanie pozwu i uzasadnienia.

  Adwokat rozwodowy

  Przed złożeniem pozwu skorzystaj z porady adwokata. Dobry prawnik wyjaśni Ci wszelkie wątpliwości i pomoże podjąć właściwą decyzję w sprawie. Z racji tego, iż każda sytuacja jest indywidualna niniejszy artykuł jest tylko wskazówką i nie stanowi porady prawnej w zakresie sporządzania pozwu rozwodowego.

  Pozew o rozwód wzór

  W odnośniku znajdziesz wzór pozwu o rozwód pdf  wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów i zabezpieczenie powództwa.

  Jak napisać pozew w sprawie o rozwód?

  14 komentarzy do “Jak napisać pozew o rozwód?”

  1. Chciałabym zapytać jaki jest orientacyjny koszt wynajęcia adwokata do prowadzenia sprawy rozwodowej? Jakiego rzędu są to koszty? Od czego zależą?

   1. Witaj. Nie ma oficjalnego cennika, który by obowiązywał w tym zakresie. Na cenę usługi w sprawie rozwodowej ma wpływ co najmniej kilka czynników. Może to być np. renoma adwokata, miejsce prowadzenia działalności, charakter dochodzonych roszczeń, skomplikowany stan faktyczny sprawy, ilość rozpraw, ich długość. W każdym razie pewną wskazówką przy ustalaniu honorarium są koszty wskazane w rozporządzeniu o minimalnych stawkach za czynności adwokackie, gdzie koszty te są ustalone na poziomie 720 zł. Stopień zawiłości sprawy oraz inne czynniki, o których pisałem wcześniej pozwalają podwyższyć kwotę minimalną nawet sześciokrotnie, co w praktyce się nie zdarza. Oczywiście wynagrodzenie dla pełnomocnika z wyboru ustalasz w umowie z adwokatem. Warto zatem bezpośrednio zwrócić się do danego adwokata o podanie ceny za usługę.

  2. Związek małżeński został zawarty w Polsce. Zaraz po ślubie mieszaliśmy wspólnie za granicą. Nigdy nie mieliśmy wspólnego zamieszkania w Polsce. Gdzie w tym przypadku można złożyć pozew rozwodowy?

   1. Witaj,
    Jeżeli oboje posiadać obywatelstwo polskie, to można się zwrócić do Sądu Najwyższego o wyznaczenie sądu właściwego do rozpoznania waszej sprawy. Wówczas sąd wskazany będzie właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej.

  3. Witam. Chciałabym, aby sąd orzekł winę męża, ale nie jestem pewna kiedy sąd to może zrobić? Jakie dowody można przedstawić w takiej sprawie?

   1. Witaj,
    Do przyczyn zawinionego rozkładu pożycia należy np. niewierność – zdrada małżeńska, zaniedbywanie rodziny, obowiązków domowych, nieetyczne postępowanie. Ustalenia winy w małżeństwie można dochodzić w razie odmowy współżycia przez małżonka oraz opuszczenie małżonka w potrzebie. Alkoholizm, narkomania, hazard, ale też przemoc, agresja, stosowanie gróźb. Dowody, którymi możesz wykazać takie fakty, to zeznania świadków, dowody z dokumentów, nagrania wideo, audio, sygnatury spraw karnych, notatki urzędowe policji.

  4. Jestem w związku małżeńskim. Mam powody, aby podejrzewać zdradę małżonka. Czy nagranie z telefonu, na którym widać moment zdrady może być dowodem w sprawie rozwodowej?

   1. Zasadniczo kodeks postępowania cywilnego dopuszcza możliwość przeprowadzenia dowodu z nagrań. Sam zapis winien być utrwalony w sposób nadający się do odtworzenia na rozprawie – zapis na płycie, pen-drive. Kwestia pozyskania dowodu podlega ocenie sądu. Wszystko zależy od okoliczności w jaki sposób dowód został pozyskany. W polskim systemie prawnym nie obowiązuje zasada owoców z zatrutego drzewa – co oznacza, iż możliwe jest przeprowadzenie dowodów pozyskanych w sposób nie do końca legalny. Podkreślam – każdy stan faktyczny podlega ocenie sądu.

  5. Żona złożyła w sądzie sprawę rozwodową. Dostałem z sądu papiery. Sąd wzywa o złożenie odpowiedzi. Co powinno zawierać takie pismo? Czy muszę składać odpowiedź? Czy powinienem szukać adwokata do pomocy?

   1. Co do zasady odpowiedź na pozew o rozwód powinna zawierać Pana stosunek i stanowisko do przedstawionych w pozwie roszczeń powódki. Przykładowo – czy zgadza się Pan na rozwód – czy uznaje Pan pozew, czy żąda jego oddalenia. Może Pan również żądać rozwodu. To samo dotyczy innych roszczeń zawartych pozwie rozwodowym. Obowiązku nie ma, ale brak złożenia może spowodować niekorzystne skutki procesowe dla pozwanego. Moim zdaniem zawsze warto odpowiedź przygotować, chociażby dla spokoju i komfortu psychicznego podczas rozprawy. Co do ustanowienia adwokata w sprawie, to jest kwestia indywidualna. Zależy oczywiście od wielu czynników – charakter sprawy, zgłoszone roszczenia. Rozprawie rozwodowej towarzyszą emocje, można o czymś ważnym zapomnieć. Adwokat w takiej sytuacji powinien czuwać nad poczynionymi ustaleniami oraz reprezentować interes pozwanego.

  6. Chciałabym założyć sprawę rozwodową. Czy można starać się o zwolnienie od kosztów sądowych, chodzi mi o opłatę w wysokości 600 zł. Jakie dowody w tym zakresie trzeba przedstawić. Co sąd bierze pod uwagę przy zwolnieniu od opłaty.

   1. Witaj,
    Możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w pozwie rozwodowym załączając jednocześnie uzupełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania. Sąd ocenia Twoją sytuację na podstawie przedłożonego oświadczenia. Jeżeli dojdzie do przekonania, iż nie jesteś w stanie ponieść kosztów opłaty sądowej bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania Ciebie i Twojej rodziny, to może zwolnić od kosztów sądowych w całości lub w części.

  7. Chciałabym złożyć sprawę rozwodową, mając na dowód powiedzenia na rozprawie że malmałżonek ma sądowy zakaz spożywania alkoholu, kilka innych artykułów z których był karany, odwyk, wszywka, gdzie zaczął pić nie dba wcale o rodzinę, nie pracuje i dużo dużo innych przykrych słów z jego strony. Czy mogłabym starać sie o rozpad małżeństwa z powodu małżonka ?

   1. Każdą sprawę należy szczegółowo przeanalizować w kontekście przesłanek orzeczenia rozwodu. Jeżeli chciałaby Pani żądać ustalenia winy rozkładu pożycia małżeńskiego, to należy to wykazać. Nie jest wykluczone, iż naprowadzone okoliczności mogłyby być taką podstawą. Pozdrawiam.

  Możliwość komentowania została wyłączona.