Blog prawniczy » Pozew o rozwód

Pozew o rozwód

  Jak napisać pozew o rozwódCo powinien zawierać pozew o rozwód?

  Pozew o rozwód jest pismem procesowym ściśle sformalizowany przez przepisy prawa. Ale do rzeczy.

  Strony postępowania rozwodowego

  Na wstępie w pozwie musisz oznaczyć strony postępowania. W tym miejscu podajesz dane powoda, tj. imię, nazwisko, adres i numer pesel, dane pozwanego tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania.

  Gdzie złożyć pozew?

  Pismo kierujesz do sądu okręgowego według właściwości ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania. Jeśli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, to pismo należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Następnie określasz tytuł pisma – pozew o rozwód. Składa się on zasadniczo z dwóch części, tj.: żądanie pozwu i uzasadnienia.

  Żądanie – wnioski

  W petitum definiujesz swoje roszczenia, czyli podajesz o co wnosisz. Możesz żądać np.:

  • rozwiązania małżeństwa przez rozwód – z wyłącznej winy pozwanego/powódki, ewentualnie z winy obu stron, ewentualnie bez orzekania o winie,
  • uregulowania sposobu korzystania z mieszkania – nie orzekanie o mieszkaniu stron lub orzeczenie eksmisji pozwanego.

  Jaka jest sytuacja prawna małoletnich dzieci stron?

  Jeśli posiadasz małoletnie dzieci pochodzące ze związku małżeńskiego, to w petitum muszą być określone żądania, które dotyczą ich praw, np.: powierzenie władzy rodzicielskiej, zasądzenia alimentów, uregulowania kontaktów.

  Jakie dodatkowe wnioski złożyć?

  W żądaniu możesz podać dodatkowe wnioski, przykładowo o:

  • zwolnienie od kosztów sądowych,
  • wydanie postanowienia zabezpieczającego,
  • zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania,
  • to, by sąd zwrócił się do określonej instytucji o nadesłanie dokumentacji, którą wnioskujesz w uzasadnieniu – np. akta sprawy o alimenty, która jest w toku.

  Pozew o rozwód – jak napisać uzasadnienie?

  W uzasadnieniu wyjaśniasz dlaczego składasz pozew rozwodowy i wskazujesz wnioski dowodowe, które mają na celu wykazanie zasadności Twoich twierdzeń.

  Co powinno zawierać uzasadnienie?

  W uzasadnieniu wskazujesz kiedy został zwarty związek małżeński, dlaczego i kiedy doszło do jego rozkładu. Zbyt krótki okres trwania związku może skutkować oddaleniem powództwa w sprawie.

  Kiedy rozwód bez orzekania o winie i z orzeczeniem winy?

  Wnosząc o ustalenie winy drugiej strony powinieneś wskazać przyczyny zawinienia, np. nadużywanie alkoholu, zdrada, zawnioskować dowody na te okoliczności.

  Jak ustalić wysokość alimentów na małoletnie dzieci?

  Jeśli wnosisz o zasądzenie alimentów na dzieci uzasadnij ich wysokość potrzebami małoletnich i możliwościami majątkowymi pozwanego/nej.

  Komu sąd przyzna władzę rodzicielską i jak ustali kontakty z dzieckiem?

  W sprawie rozwodowej możesz wystąpić o ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, szczególnie wtedy, gdy jest to kwestia sporna między stronami. W tym zakresie można przedstawić zgodne porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów.

  Komu sąd przyzna mieszkanie po rozwodzie?

  Obligatoryjnym punktem wyroku rozwodowego są kwestie dotyczące wspólnego mieszkania, o której orzeka sąd. Warto wskazać, iż można wnosić, aby sąd zaniechał orzekania o sposobie korzystania z mieszkania. Ma to miejsce w sytuacji, gdy strony mieszkają osobno albo zgodnie ustaliły zasady i sposób korzystania z mieszkania. Należy dodać, iż sąd może również nakazać eksmisje jednego z małżonków w przypadku rażącego nagannego postępowania.

  Jakie dołączyć dowody ?

  Kwestia dowodów w sprawie rozwodowej zależy przede wszystkim od sytuacji faktycznej małżonków oraz od charakteru zgłoszonych w pozwie roszczeń. Jeżeli strona dochodzi ustalenia winy, to powinna wskazać dowody na tą okoliczność. Jeżeli powodem będzie nadużywanie alkoholu, to dowodem w sprawie mogą być przeprowadzane w domu interwencje policyjne, prowadzenie niebieskiej karty, zeznania świadków.

  Jakie dołączyć załączniki ?

  Należy dołączyć odpisy aktów stanu cywilnego – akt małżeństwa, a jeżeli strony mają wspólne małoletnie dzieci to ich akty urodzenia. Pozew składasz w dwóch egzemplarzach.

  Jaka jest opłata sądowa w sprawie o rozwód?

  Opłata sądowa za rozpoznanie sprawy rozwodowej przez sąd wynosi 600,00 złotych. Jeżeli nie posiadasz środków finansowych wystarczających na pokrycie opłaty sądowej możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych załączając do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Gdy w sprawie występuje pełnomocnik – adwokat lub radca prawny – do pozwu dołącza odpis udzielonego pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

  Czy prawnik pomoże w sprawie rozwodowej?

  Przed złożeniem pozwu skorzystaj z porady adwokata. Dobry prawnik wyjaśni Ci wszelkie wątpliwości i pomoże podjąć właściwą decyzję w sprawie. Z racji tego, iż każda sytuacja jest indywidualna niniejszy artykuł jest tylko wskazówką i nie stanowi porady prawnej w zakresie sporządzania pozwu rozwodowego.

  Ile kosztuje napisanie pozwu o rozwód?

  Przed wniesieniem sprawy warto sprawdzić kancelarii adwokackiej ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego przez prawnika, który zrobi to w sposób profesjonalny. Ceny mogą się od siebie różnić, bowiem wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy, kierowanych przez powoda/powódkę żądań.

  Wzór pozwu o rozwód

  W odnośniku znajdziesz wzór pozwu o rozwód pdf  wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów i zabezpieczenie powództwa.


  Inni czytali:

  Rozwód z orzeczeniem o winie – przyczyny, skutki, koszt, przeszkody

  Separacja – na czym polega, skutki prawne, ile kosztuje, uchylenie

  Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

  Latest posts by Adwokat Wiktor Gamracki (see all)