Blog prawniczy » Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku?

Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku?

  jak napisać wniosek o odrzucenie spadku - wzór wnioskuCo powinien zawierać wniosek o odrzucenie spadku?

  Twój bliski zostawił długi, których nie chcesz odziedziczyć? W niniejszym poście wyjaśnię Ci jak napisać wniosek o odrzucenie spadku, aby uniknąć problemów spadkowych.

  Wzór wniosku

  Przykładowy wniosek do sądu powinien zawierać następujące elementy:

  1. Wskazanie miejsca i daty sporządzenia oświadczenia.
  2. Oznaczenie sądu, do którego składany jest wniosek. Oświadczenie  o odrzuceniu spadku składa się w sądzie rejonowym, w okręgu miejsca zamieszkania składającego oświadczenie.
  3. Dane osoby składającej oświadczenie. Imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL wnioskodawcy.
  4. Oznaczenie rodzaju pisma. Pismo powinno posiadać tytuł „Wniosek o odrzucenie spadku”.
  5. Dane spadkodawcy. Imię i nazwisko wraz z datą oraz miejscem zgonu spadkodawcy.
  6. Tytuł powołania do spadku. Podaj czy jesteś spadkobiercą ustawowym, czy testamentowym.
  7. Treść składanego wniosku. Wskaż, że wnosisz o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku po oznaczonej osobie. Podaj stopień pokrewieństwa wobec spadkodawcy, ostatnie miejsce jego zamieszkania. Oświadczenie powinno zwierać wyszczególnienie wszystkich osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych. Dodatkowo należy wymienić wszystkie testamenty spadkodawcy, nawet jeżeli wg Ciebie są one nieważne oraz wskazać miejsce ich przechowywania.
  8. Własnoręczny podpis.
  9. Wymienienie załączników.

  Załączniki do wniosku

  Do wniosku o odrzucenie spadku należy dołączyć:

  • odpis skrócony aktu zgonu lub prawomocne postanowienie o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu
  • odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku odrzucenie spadku po rodzicach lub odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku odrzucenie spadku do małżonku
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku

  Ile kosztuje odrzucenie spadku?

  Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 50 zł. Wskazaną kwotę możesz wpłacić przelewem na konto sądu albo w kasie sądu.

  Skompletowany wniosek wraz z opłatą składasz na biurze podawczym sądu rejonowego lub wysyłasz listem poleconym na adres sądu. Kopia złożonego wniosku w raz z prezentatą lub potwierdzenie nadania listu poleconego zachowaj. Będzie to stanowić dowód, że wniosek o odrzucenie spadku złożyłeś w oznaczonym czasie.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej w zakresie prawa spadkowego skontaktuj się z kancelarią adwokacką.

  Pobierz przykładowy wzór wniosku o odrzucenie spadku.