Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku?

jak napisać wniosek o odrzucenie spadku - wzór wnioskuCo powinien zawierać wniosek o odrzucenie spadku?

Twój bliski zostawił długi, których nie chcesz odziedziczyć? W niniejszym poście wyjaśnię Ci jak napisać wniosek o odrzucenie spadku, aby uniknąć problemów spadkowych.

Wzór wniosku

Przykładowy wniosek do sądu powinien zawierać następujące elementy:

 1. Wskazanie miejsca i daty sporządzenia oświadczenia.
 2. Oznaczenie sądu, do którego składany jest wniosek. Oświadczenie  o odrzuceniu spadku składa się w sądzie rejonowym, w okręgu miejsca zamieszkania składającego oświadczenie.
 3. Dane osoby składającej oświadczenie. Imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL wnioskodawcy.
 4. Oznaczenie rodzaju pisma. Pismo powinno posiadać tytuł „Wniosek o odrzucenie spadku”.
 5. Dane spadkodawcy. Imię i nazwisko wraz z datą oraz miejscem zgonu spadkodawcy.
 6. Tytuł powołania do spadku. Podaj czy jesteś spadkobiercą ustawowym, czy testamentowym.
 7. Treść składanego wniosku. Wskaż, że wnosisz o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku po oznaczonej osobie. Podaj stopień pokrewieństwa wobec spadkodawcy, ostatnie miejsce jego zamieszkania. Oświadczenie powinno zwierać wyszczególnienie wszystkich osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych. Dodatkowo należy wymienić wszystkie testamenty spadkodawcy, nawet jeżeli wg Ciebie są one nieważne oraz wskazać miejsce ich przechowywania.
 8. Własnoręczny podpis.
 9. Wymienienie załączników.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o odrzucenie spadku należy dołączyć:

 • odpis skrócony aktu zgonu lub prawomocne postanowienie o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu
 • odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku odrzucenie spadku po rodzicach lub odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku odrzucenie spadku do małżonku
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku

Ile kosztuje odrzucenie spadku?

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 50 zł. Wskazaną kwotę możesz wpłacić przelewem na konto sądu albo w kasie sądu.

Skompletowany wniosek wraz z opłatą składasz na biurze podawczym sądu rejonowego lub wysyłasz listem poleconym na adres sądu. Kopia złożonego wniosku w raz z prezentatą lub potwierdzenie nadania listu poleconego zachowaj. Będzie to stanowić dowód, że wniosek o odrzucenie spadku złożyłeś w oznaczonym czasie.

Pobierz przykładowy wzór wniosku o odrzucenie spadku.

Adwokat Wiktor Gamracki

Doświadczony prawnik. Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym. Autor publikacji o tematyce prawnej. Znawca prawa gospodarczego, budowlanego, prawa nieruchomości.

5 thoughts on “Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku?

 1. Aga

  Mój mąż zostawił długi. Mamy dwoje dzieci. W jakim terminie należy odrzucić spadek? Czy po odrzuceniu wierzyciele męża mogą mieć pretensje do mojego majątku?

  1. Witaj,
   Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli chce Pani uchronić dzieci przed długami należy odrzucić w ich imieniu spadek. Warto również dodać, iż brak oświadczenia spadkobiercy w oznaczonym wyżej terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Co się zaś roszczeń wierzycieli to jeżeli spadkobierca odrzuca spadek z ich pokrzywdzeniem, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego.

 2. Wyjaśnił Pan tutaj wszystko bardzo szczegółowo, dziękuję bardzo. Właśnie szukam informacji o odrzuceniu spadku – zmarł ojciec koleżanki, chce taką czynność wykonać – mam jednak dodatkowe pytanie, co zrobić w sytuacji, kiedy odrzucający spadek mieszka poza granicami Polski i nie jest zameldowany w kraju?

  1. Osoba mieszkająca za granicą oświadczenie o odrzuceniu spadku może złożyć przed konsulem. Konsul urzędowo poświadcza złożenie podpisu pod oświadczeniem. Dokument ten należy przesłać do sądu, przed którym toczy się postępowanie spadkowe. Oświadczenie uważa się za złożone z chwilą jego wpływu do sądu w Polsce, dlatego należy zrobić to bez zbędnej zwłoki.

Comments are closed.