Przejdź do treści
Blog prawniczy » Jak napisać wniosek o wydanie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Jak napisać wniosek o wydanie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

  Wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym – co powinien zawierać?

  Przedmiotowy wniosek powinien zawierać niezbędne informacje dotyczące osoby składającej wniosek oraz osoby tymczasowo aresztowanej.

  Gdzie złożyć wniosek i kto wydaje zezwolenie na widzenie?

  Jeżeli sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego to wniosek należy skierować do właściwej prokuratury – rejonowa, okręgowa, regionalna, na wniosek której sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Jeżeli sprawa jest już w sądzie, to wniosek należy przesłać do tego sądu.

  Co należy podać we wniosku? Jak napisać prośbę?

  Sygnatura sprawy

  We wniosku oznacz sygnaturę, pod którą toczy się postępowanie wobec osoby aresztowanej. W zależności od etapu postępowania będzie to sygnatura prokuratorska lub sądowa.

  Tytuł wniosku

  Oznacz rodzaj pisma „Wniosek o wyrażenie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym”.

  Treść wniosku

  Wskaż dane osoby tymczasowo aresztowanej – imię i nazwisko, podaj dane aresztu śledczego oraz swoje dane. Podaj kim jesteś dla aresztowanego. Możesz również wskazać czy domagasz się widzenia jednorazowego, czy wielokrotnego.

  Podpis

  Brak podpisu spowoduje konieczność uzupełnienia wniosku, co w efekcie wydłuży postępowanie w sprawie.

  Kto może ubiegać się o pozwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

  Prawo do widzenia z aresztowanym przysługuje osobie najbliższej. Osobą najbliższą dla tymczasowo aresztowanego jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoba pozostającą we wspólnym pożyciu.

  Czy małoletni może uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

  Przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej może wystąpić o widzenie osoby tymczasowo aresztowanej z dzieckiem. Widzenie małoletniego z tymczasowo aresztowanym odbywa się w obecności przedstawiciela ustawowego albo innej pełnoletniej osoby.

  Czy organ może odmówić wydania pozwolenia na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

  Prokurator lub sąd mogą odmówić wydania zgody na widzenie, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego. Inną okolicznością, która może mieć wpływ na odmowę jest uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

  Czy można się odwołać od odmowy wydania zgody na widzenie?

  Na odmowę widzenia przysługuje zażalenie tymczasowo aresztowanemu i ubiegającej się o widzenie. Zażalenie rozpoznaje sąd, do którego dyspozycji pozostaje aresztowany albo prokurator nadrzędny nad prokuratorem, który wydał zarządzenie o odmowie widzenia.

  Ile trwa widzenie z osadzonym?

  Jak często można spotkać się z tymczasowo aresztowanym?

  O częstotliwości spotkań z osadzonym decyduje organ wydający zgodę na widzenie. Przepisy określają, iż tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.

  Jak można przynieść żywność dla osoby tymczasowo aresztowanej?

  Osoby odwiedzające tymczasowo aresztowanego mogą zakupić dla osadzonego żywność i napoje w kantynie Zakładu Karnego.

  Jak wygląda wzór wniosku o widzenie

  Darmowy wzór wniosku o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym plik pdf znajdziesz klikając aktywny link.

  Jeżeli masz więcej pytań skontaktuj się z adwokatem prowadzącym sprawy karne.

  Jak napisać wniosek o wydanie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym?