Przejdź do treści
Blog prawniczy » Wynagrodzenie adwokata z urzędu

Wynagrodzenie adwokata z urzędu

  Kto ponosi koszty pomocy prawnej adwokata z urzędu?

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu podaje, iż koszty w tym zakresie ponosi Skarb Państwa.

  Co obejmują koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu?

  Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:
  1) opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz
  2) niezbędne i udokumentowane wydatki adwokata ustanowionego z urzędu.

  Co powinien zawierać wniosek o przyznanie kosztów?

  Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej zawiera oświadczenie, że opłata nie została zapłacona w całości lub w części.

  Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia adwokata z urzędu?

  Prawo cywilne określa, że podczas ustalania wysokości wynagrodzenia adwokata z urzędu bierz się pod uwagę następujące okoliczności:
  1) nakład pracy adwokata, w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;
  2) wartości przedmiotu sprawy;
  3) wkład adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;
  4) stopnia zawiłości sprawy, w szczególności trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.
  Należy również dodać, iż opłatę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć się kiedy sąd może przyznać adwokata z urzędu, skontaktuj się z kancelarią prawną. Adwokaci prowadzący sprawy cywilne wyjaśnią co w tym zakresie należy zrobić.

  koszty wynagrodzenia adwokata z urzędu