Nieodpłatna pomoc prawna – zasady udzielania bezpłatnych porad prawnych

Nieodpłatna pomoc prawnaNieodpłatna pomoc prawna – kiedy zacznie obowiązywać i jaka jest podstawa prawna?

W dniu 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. 2015 poz. 1255 ).

Wskazana ustawa określa zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej.

Co obejmują bezpłatne porady prawne?

Osoba uprawniona zostanie poinformowana o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach.

Czy adwokat sporządzi za nas pismo sądowe?

Adwokat lub radca prawny wskaże osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub udzieli pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakie pismo sądowe może napisać dla nas prawnik?

Osoba uprawniona w ramach bezpłatnej pomocy prawnej może liczyć na sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakich spraw nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Bezpłatne porady prawne nie obejmują spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto udziela darmowej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Jakie dokumenty musi posiadać osoba uprawniona?

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Czy i kiedy adwokat lub radca prawny może odmówić udzielenia porady prawnej pro bono?

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat nieodpłatnej pomocy prawnej skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej.

Adwokat Wiktor Gamracki

Doświadczony prawnik. Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym. Autor publikacji o tematyce prawnej. Znawca prawa gospodarczego, budowlanego, prawa nieruchomości.