Przejdź do treści
Blog prawniczy » Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

  Kiedy zacznie obowiązywać bezpłatna pomoc prawna?

  W dniu 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. 2015 poz. 1255 ).

  Wskazana ustawa określa zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej.

  Co obejmują bezpłatne porady prawne?

  Osoba uprawniona zostanie poinformowana o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach.

  Czy adwokat sporządzi dla nas pismo sądowe?

  Adwokat lub radca prawny wskaże osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub udzieli pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.

  Jakie pismo sądowe może napisać dla nas prawnik?

  Osoba uprawniona w ramach bezpłatnej pomocy prawnej może liczyć na sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

  Jakich spraw nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

  Bezpłatne porady prawne nie obejmują spraw:

  1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Kto udziela darmowej pomocy prawnej?

  Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

  Jakie dokumenty musi posiadać osoba uprawniona?

  Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

  Czy i kiedy adwokat lub radca prawny może odmówić udzielenia porady prawnej pro bono?

  Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat nieodpłatnej pomocy prawnej skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej.

  Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna?