Przejdź do treści
Blog prawniczy » Licytacja komornicza ruchomości

Licytacja komornicza ruchomości

  Licytacja elektroniczna ruchomości w postępowaniu komorniczym

  Komornicy sądowi w dniu 8 września 2016 r. nabyli uprawnienia do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w drodze licytacji elektronicznej. Jest to efekt wprowadzenia do Kodeksu postępowania cywilnego przepisów ustawą nowelizującą z dnia z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.).

  Przepisy wykonawcze w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym zostały opublikowane w dniu 9 września 2016 r. ( Dz. U. z 2016 r. pod poz. 1431 ). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości weszło życie 1 marca br.

  Kto może brać udział w licytacji elektronicznej ruchomości?

  Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym wyłącznie dla komornika oraz użytkowników biorących w niej udział. Użytkownikiem jest osoba fizyczna biorąca udział w licytacji. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej operatora, którym jest Krajowa Rada Komornicza.

  Jak można założyć konto, aby brać udział w licytacji elektronicznej ruchomości?

  Należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosek o założenie konta, który powinien zawierać następujące informacje:

  1) imiona i nazwisko wnioskodawcy, numer PESEL, o ile został mu nadany, a w przypadku osoby nieposiadającej
  numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, w którym wydano
  ten dokument;
  2) adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji;
  3) wskazanie hasła umożliwiającego uwierzytelnienie;
  4) wskazanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego, na które mają być wysyłane powiadomienia o zamieszczeniu pisma, o ile wnioskodawca chce otrzymywać takie powiadomienia;
  5) oświadczenie wnioskodawcy, że dane, o których mowa w pkt 1 i 2, są prawdziwe oraz że zapoznał się z pouczeniem co do sposobu i skutków doręczeń dokonywanych zgodnie z art. 1311 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

  Czy dane podane przy rejestracji podlegają sprawdzeniu?

  Imiona, nazwisko oraz numer PESEL podlegają automatycznej weryfikacji w rejestrze PESEL. W razie negatywnego wyniku weryfikacji zawiadamia się osobę składającą wniosek o odmowie założenia konta. W zawiadomieniu podaje się przyczynę tej odmowy i poucza o możliwości złożenia ponownego wniosku za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.

  Jak przebiega licytacja elektroniczna ruchomości?

  Użytkownik zgłasza przystąpienie do przetargu oraz składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu. Dokonanie postąpienia wymaga uwierzytelnienia się na koncie użytkownika, utworzenia oświadczenia o postąpieniu oraz zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu.

  Czy trzeba opłacić wadium?

  Złożenie rękojmi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego powoduje automatyczne przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta. Użytkownik może być zwolniony z obowiązku uiszczenia wadium.

  Kiedy następuje zakończenie licytacji elektronicznej ruchomości?

  Następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej. W chwili zakończenia licytacji następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym skontaktuj się kancelarią adwokacką od spraw cywilnych. Dobry adwokat posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych  udzieli Ci wyczerpującej pomocy prawnej.

  Licytacja elektroniczna ruchomości u komornika

  1 komentarz do “Licytacja komornicza ruchomości”

  Możliwość komentowania została wyłączona.