Przejdź do treści
Blog prawniczy » Życie w separacji małżeńskiej

Życie w separacji małżeńskiej

  Czym jest separacja według prawa?

  Separacja polega na sądowym uchyleniu wspólnoty małżeńskiej oraz uregulowaniu wzajemnych relacji między małżonkami.

  Kiedy można żądać separacji i kiedy jest ona niedopuszczalna?

  Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd nie orzeknie separacji jeżeli wskutek niej mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Separacja jest niedopuszczalna, jeżeli byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

  Jaka jest różnica między separacją, a rozwodem?

  W sprawie o separację konieczne jest udowodnienie tylko jednej przesłanki, tj. wykazanie zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami. W przypadku rozwodu trzeba dodatkowo udowodnić, że rozkład pożycia ma charakter trwały. Co więcej z żądaniem separacji może wystąpić również małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia, co jest niedopuszczalne przy rozwodzie.

  Czy w trakcie separacji małżonkowie mają obowiązek wspólnego pożycia?

  Mimo, że małżeństwo formalnie trwa nadal, takiego obowiązku już nie ma.

  Ile kosztuje sprawa o separację?

  Wysokość opłaty sądowej od pozwu określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która wynosi 600 zł. W przypadku zgodnego żądania małżonków opłata wynosi 100 zł.

  Czy można znieść orzeczoną separację?

  Na zgodny wniosek stron sąd po przeprowadzeniu rozprawy może uchylić orzeczoną separację między małżonkami.

  Separacja a sytuacja prawna dzieci?

  W sprawie o separację można żądać ustalenia komu będzie przysługiwała władza rodzicielska wobec dzieci oraz można ustalić kontakty rodziców z dzieckiem. Sąd może na żądanie zasądzić alimenty na dzieci.

  Jakie skutki powoduje orzeczenie separacji?

  Z chwilą orzeczenia separacji miedzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Nadto powoduje ona uchylenie domniemania, że dziecko urodzone przez żonę pozostającą w separacji jest dzieckiem męża.

  Czy orzeczenie separacji powoduje skutki prawne w zakresie dziedziczenia?

  Tak. Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o separacji ustają skutki w zakresie dziedziczenia ustawowego. Małżonkowie nie dziedziczą po sobie.

  Czy separacja powoduje skutki w zakresie prawa o aktach stanu cywilnego?

  Do aktu małżeństwa zostaje wpisana wzmianka o separacji.

  Separacja a nazwisko?

  W przypadku orzeczenia separacji małżonek nie ma możliwości powrotu do poprzedniego nazwiska.

  Separacja nieformalna

  Stan, w którym małżonkowie pozostają w rozłączeniu bez orzeczenia sądowego.

  Jeżeli masz dodatkowe pytania skorzystaj z pomocy prawnej radcy prawnego lub adwokata. Zawodowy prawnik wyjaśni Ci wszelkie zawiłości prawne związane z separacją oraz skutki prawne jakie ona powoduje.

  czy separację można uchylić