Odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

odszkodowanie szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych dziki łosie jelenie daniele sarnyOdszkodowanie za szkody łowieckie – podstawa prawna

Odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych należą się poszkodowanym jeżeli szkody zostały wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie ( Dz. U. 2016, poz. 1082 ).

Kto odpowiada za szkody łowieckie?

Ustawa wprowadza odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Gdzie należy składać wniosek?

Wniosek o dokonanie oględzin, oszacowanie szkód i o ustalenie wysokości odszkodowania właściciel, posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wojewody.

wniosek o odszkodowanie szkody łowieckieCo powinien zawierać wniosek?

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania, adres siedziby, numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Kto dokonuje oględzin, szacowania szkód i ustala wysokość odszkodowania?

Oględzin, szacowania szkód oraz wysokość odszkodowania dla poszkodowanego ustalają przedstawiciele dzierżawcy, zarządcy obwodu łowieckiego.

Czy przy oględzinach, szacowaniu szkód i ustalaniu odszkodowania może uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej?

Na żądanie strony może uczestniczyć.

Jakie przepisy mają zastosowanie do naprawienia szkód?

Stosujemy przepisy kodeksu cywilnego.

szkody wyrządzone przez dziki w uprawach oraz płodach rolnych - odszkodowanieW jakim terminie dokonuje się oględzin i szacowania szkód?

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

W jakiej formie wojewoda ustala wysokość odszkodowania?

W formie decyzji administracyjnej.

Czy od wydanej przez wojewodę decyzji przysługuje odwołanie?

Decyzja wojewody jest ostateczna. Właściciel, posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, niezadowolony z tej decyzji może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

odszkodowanie za szkody w płodach rolnych i uprawach - termin wypłatyW jakim terminie wojewoda wypłaca środki z tytułu odszkodowania?

Niezwłocznie, niepóźnej jednak niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie odszkodowania stała się ostateczna.

Z jakich środków są wypłacane rekompensaty?

Z Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem jest minister ds środowiska.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny skontaktuj się z kancelarią adwokacką.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *