Przejdź do treści
Blog prawniczy » Zasady odbywania zgromadzeń

Zasady odbywania zgromadzeń

  Czym jest zgromadzenie?

  Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Instytucję zgromadzeń reguluje ustawa – Prawo o zgromadzeniach. Przedmiotowa ustawa nie ma zastosowania do zgromadzeń odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych

  Rodzaje zgromadzeń

  Ustawa – Prawo o zgromadzeniach wyróżnia trzy rodzaje zgromadzeń:

  1. zgromadzenie spontaniczne – zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

  2. zgromadzenia cykliczne – zgromadzenia organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń.

  3. zgromadzenia zgłaszane:

  w trybie zwykłym,

  w trybie uproszczonym – planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji .

  Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

  Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Jeżeli zgromadzenie jest organizowane na terenie więcej niż jednej gminy, w każdej z gmin prowadzi się odrębne postępowanie. Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

  Rozwiązanie zgromadzenia spontanicznego

  Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji, jeżeli:

  1) jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach;

  2) jego przebieg powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

  3) powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych;

  4) jego przebieg narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne;

  5) zakłóca przebieg zgromadzenia.

  Prawo o zgromadzeniach – aktualny tekst ustawy

  W dniu 14 października 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach .

  Jeżeli chcesz zorganizować zgromadzenie i potrzebujesz pomocy skorzystaj z usług profesjonalistów w tym zakresie. Kancelaria prawna wyjaśni Ci wszelkie wątpliwości w tym zakresie, aby Twoje zgromadzenie odbyło się legalnie.

  zgromadzenia