Przejdź do treści
Blog prawniczy » Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Regulamin urzędowania sądów powszechnych

  Gdzie znaleźć regulamin urzędowania sądów powszechnych?

  W dniu 8 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 925 ).

  Co określa regulamin?

  Rozporządzenie określa wewnętrzną organizację, porządek funkcjonowania sądów powszechnych, porządek czynności podejmowanych w sądach oraz urzędowania organów sądów. Rozporządzenie określa również tok czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów oraz szczegółowe warunki udostępniania pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach.

  Jak wygląda wewnętrzna struktura sądów?

  Liczba wydziałów w sądzie powinna być uzależniona od liczby i rodzaju spraw wpływających do sądu oraz limitu etatów sędziów lub limitu etatów referendarzy sądowych. Wydziały rozpoznające sprawy jednego rodzaju tworzą piony: karny, cywilny, rodzinny i nieletnich, gospodarczy, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wieczystoksięgowy.

  Udzielanie informacji, udostępnianie akt sądowych i dokumentów z akt, przesyłanie akt

  Pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:
  1) tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej; w sytuacji przewidzianej w § 60 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;
  2) o terminie i o tym czy sprawa została rozstrzygnięta.

  Na jakich zasadach są udzielane informacje w sądzie?

  Udzielenie informacji następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:
  1) sygnatury albo
  2) oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.
  Pracownik udzielający informacji powinien przedstawić się osobie telefonującej, podając imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko.

  O co może zapytać świadek w sprawie?

  Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.

  Czy i jakie zasady określa regulamin  w sprawie prowadzenia spraw o rozwód i separację?

  Sprawa o rozwód lub separację powinna być prowadzona w taki sposób, aby przy zachowaniu zasady koncentracji materiału dowodowego strony miały czas na przemyślenie sprawy przed jej ostatecznym zakończeniem. Dotyczy to w szczególności odpowiedniego wyznaczenia pierwszego terminu rozprawy.

   

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat zasad obowiązywania regulaminu urzędowania sądów powszechnych, prawach i obowiązkach skontaktuj się z dobrym adwokatem posiadającym doświadczenie w stosowaniu prawa. Udzieli Ci on wyczerpującej porady prawnej.

  Regulamin urzędowania sądów powszechnych 2015 r.