Przejdź do treści
Blog prawniczy » Jak kupić nieruchomość rolną?

Jak kupić nieruchomość rolną?

  Zasady nabywania nieruchomości rolnych

  Obrót ziemią rolną z dniem 30 kwietnia 2016 r.  został ograniczony. W tym dniu weszła w życie ustawa  z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

  Ograniczenia w zbywaniu nieruchomości rolnych

  Ustaw wprowadza do dnia 30 kwietnia 2024 r. ograniczenia w zbywaniu nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

  Co to jest Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP)

  Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa ( ZWRSP ) został utworzony w 1992 roku na mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

  Jakie nieruchomości wchodzą w skład ZWRSP?

  W skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wchodzą nieruchomości rolne w rozumieniu kodeksu cywilnego  przeznaczone na cele rolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, grunty po zlikwidowanych PPGR-ach oraz niewydzielone geodezyjnie lasy.

  Czy sprzedaż innych nieruchomości jest zatem możliwa?

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, może wyrazić zgodę na sprzedaż innych nieruchomości lub ich części, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi. Brak zgody ministra w okresie pięciu lat od wejścia w życie ustawy powoduje nieważność takiej czynności prawnej.

  Kiedy wskazana ustawa nie ma zastosowania?

  Ustawa nie ma zastosowania do zbywania nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.

  Czy można zasiedzieć nieruchomość rolną?

  Nabyć nieruchomość rolną przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu przepisów tej ustawy, jeżeli powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.

  Jaka ustawa obowiązuje w zakresie kształtowania ustroju rolnego?

  W chwili obecnej utraciła moc obowiązująca ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, która de facto miała zacząć obowiązywać od dnia 1 maja 2016 r. Tym sposobem w chwili obecnej obowiązuje ustawa ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

  Co się dzieje przy zniesieniu współwłasności?

  Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

  Komu sąd przyzna gospodarstwo rolne?

  Sąd przyzna gospodarstwo rolne osobom uprawnionym wg przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o nowych zasadach dotyczących obrotu ziemią rolną skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Nasz adwokat udzieli Ci fachowej porady prawnej.

  jak kupić działkę rolną?