Blog prawniczy » Odszkodowanie za szkody łowieckie

Odszkodowanie za szkody łowieckie

  Odszkodowanie szkody łowieckieOdszkodowanie za szkody łowieckie – podstawa prawna

  Odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych należą się poszkodowanym jeżeli szkody zostały wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie ( Dz. U. 2016, poz. 1082 ).

  Kto odpowiada za szkody łowieckie?

  Ustawa wprowadza odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

  Gdzie należy składać wniosek?

  Wniosek o dokonanie oględzin, oszacowanie szkód i o ustalenie wysokości odszkodowania właściciel, posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wojewody.

  Jak napisać wniosek o odszkodowanie szkody łowieckie?Co powinien zawierać wniosek?

  1) imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania, adres siedziby, numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

  2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

  3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

  Kto dokonuje oględzin, szacowania szkód i ustala wysokość odszkodowania?

  Oględzin, szacowania szkód oraz wysokość odszkodowania dla poszkodowanego ustalają przedstawiciele dzierżawcy, zarządcy obwodu łowieckiego.

  Czy przy oględzinach, szacowaniu szkód i ustalaniu odszkodowania może uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej?

  Na żądanie strony może uczestniczyć.

  Jakie przepisy mają zastosowanie do naprawienia szkód?

  Stosujemy przepisy kodeksu cywilnego.

  Kiedy przysługuje odszkodownaie za szkody wyrządzone przez dziki w uprawach oraz płodach rolnych?W jakim terminie dokonuje się oględzin i szacowania szkód?

  Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

  W jakiej formie wojewoda ustala wysokość odszkodowania?

  W formie decyzji administracyjnej.

  Czy od wydanej przez wojewodę decyzji przysługuje odwołanie?

  Decyzja wojewody jest ostateczna. Właściciel, posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, niezadowolony z tej decyzji może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

  Jaka jest wysokość odszkodowanie za szkody w płodach rolnych i uprawach?W jakim terminie wojewoda wypłaca środki z tytułu odszkodowania?

  Niezwłocznie, niepóźnej jednak niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie odszkodowania stała się ostateczna.

  Z jakich środków są wypłacane rekompensaty?

  Z Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem jest minister ds środowiska.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny skontaktuj się z kancelarią adwokacką.

  Latest posts by Adwokat Wiktor Gamracki (see all)