Przejdź do treści
Blog prawniczy » Odszkodowanie za szkody łowieckie

Odszkodowanie za szkody łowieckie

  Jak uzyskać odszkodowanie za szkody łowieckie?

  Odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych należą się poszkodowanym jeżeli szkody zostały wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie ( Dz. U. 2016, poz. 1082 ).

  Kto odpowiada za szkody łowieckie?

  Ustawa wprowadza odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

  Gdzie należy składać wniosek?

  Wniosek o dokonanie oględzin, oszacowanie szkód i o ustalenie wysokości odszkodowania właściciel, posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wojewody.

  Co powinien zawierać wniosek o odszkodowanie?

  1) imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania, adres siedziby, numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

  2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

  3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

  Kto dokonuje oględzin, szacowania szkód i ustala wysokość odszkodowania?

  Oględzin, szacowania szkód oraz wysokość odszkodowania dla poszkodowanego ustalają przedstawiciele dzierżawcy, zarządcy obwodu łowieckiego.

  Czy przy oględzinach, szacowaniu szkód i ustalaniu odszkodowania może uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej?

  Na żądanie strony może uczestniczyć.

  Jakie przepisy mają zastosowanie do naprawienia szkód?

  Stosujemy przepisy kodeksu cywilnego.

  W jakim terminie dokonuje się oględzin i szacowania szkód?

  Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

  W jakiej formie wojewoda ustala wysokość odszkodowania?

  W formie decyzji administracyjnej.

  Czy od wydanej przez wojewodę decyzji przysługuje odwołanie?

  Decyzja wojewody jest ostateczna. Właściciel, posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, niezadowolony z tej decyzji może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

  W jakim terminie wojewoda wypłaca środki z tytułu odszkodowania?

  Niezwłocznie, niepóźnej jednak niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie odszkodowania stała się ostateczna.

  Z jakich środków są wypłacane rekompensaty?

  Z Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem jest minister ds środowiska.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny skontaktuj się z kancelarią adwokacką.