Przejdź do treści
Blog prawniczy » Zadania Trybunału Konstytucyjnego

Zadania Trybunału Konstytucyjnego

  Zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym

  W dniu 4 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

  Zadania i kompetencje Trybunału Konstytucyjnego

  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
  -zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  -zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, które zostały ratyfikowane,
  -skargi konstytucyjnej,
  -sporów kompetencyjnych między centralnymi organami państwa,
  -zgodności z Konstytucją działalności i celów partii politycznych,
  -zgodności przepisów prawa (jakie są wydawane przez centralne organy państwowe) z Konstytucją RP, ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.

  Kto powołuje Prezesa Trybunału Konstytucyjnego?

  Wg ustawy Prezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne na okres trzech lat.

  Ile razy można pełnić funkcję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego?

  Na stanowisko Prezesa Trybunału można być powołanym dwukrotnie.

  Kiedy wygasa kadencja dotychczasowego Prezesa i Wiceprezesa?

  Kadencja dotychczasowego Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego wygasa po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

  W dniu 28 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

  Według ustawy Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 13 sędziów Trybunału, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Trybunału, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  Trybunał konstytucyjny