Przejdź do treści
Blog prawniczy » Nagrywanie rozpraw karnych

Nagrywanie rozpraw karnych

  Czy można nagrywać rozprawy karne?

  2 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego ( Dz.U. 2015, poz. 1334 ). Wprowadzona zmiana dotyczy rejestrowania przebieg każdej rozprawy sądowej w procesie karnym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk.

  Czy i kto może otrzymać zapis dźwięku i obrazu?

  Strona, obrońca, pełnomocnik i przedstawiciel ustawowy ma prawo otrzymać odpłatnie jedną kopię zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku. Nie dotyczy to przebiegu rozprawy odbywającej się z wyłączeniem jawności albo czynności w postępowaniu przygotowawczym.

  Kiedy sąd może odmówić zgody na sporządzenie kopii zapisu?

  Z ważnych przyczyn, uzasadnionych ochroną interesu prywatnego osób biorących udział w rozprawie, prezes sądu może nie wyrazić zgody na sporządzenie dla stron, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli ustawowych kopii zapisu obrazu z rozprawy.

  Kiedy sąd może zrezygnować z nagrywania przebiegu rozprawy?

  Z nagrywania rozprawy będzie można zrezygnować:

  -jest to niemożliwe ze względów technicznych,

  -gdy wyłączono jej jawność ze względu na obawę ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne” i nie ma możliwości zapewnienia właściwej ochrony zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku przed nieuprawnionym ujawnieniem.

  W jaki sposób będą udostępniane kopie zapisu nagrań z rozprawy?

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów procesowych, sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, sposób i tryb udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku oraz przekazywania im kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięk określi Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

  Czy za wydanie kopii zapisu są pobierane opłaty?

  Wskazane rozporządzenie określi również wysokość opłaty za sporządzenie i przekazanie kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, mając na uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego dźwięku albo obrazu i dźwięku przed utratą dowodu, jego zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem, konieczność niezwłocznego dostępu uczestników postępowania do zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku oraz uzyskania kopii zapisu z akt sprawy, a także zapewnienia, by wysokość opłaty odpowiadała rzeczywistym kosztom sporządzenia i przekazania kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat postępowania z sprawach karnych skontaktuj się z kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych udzielą Ci wyczerpującej porady prawnej.

  Zasady nagrywania rozpraw karnych