Regulamin urzędowania sądów powszechnych 2015 r.

W dniu 8 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 925 ).

Rozporządzenie określa wewnętrzną organizację, porządek funkcjonowania sądów powszechnych, porządek czynności podejmowanych w sądach oraz urzędowania organów sądów. Rozporządzenie określa również tok czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości
sądów oraz szczegółowe warunki udostępniania pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach.

Wewnętrzna struktura sądów

Liczba wydziałów w sądzie powinna być uzależniona od liczby i rodzaju spraw wpływających do sądu oraz limitu etatów sędziów lub limitu etatów referendarzy sądowych. Wydziały rozpoznające sprawy jednego rodzaju tworzą piony: karny, cywilny, rodzinny i nieletnich, gospodarczy, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wieczystoksięgowy.

Udzielanie informacji, udostępnianie akt sądowych i dokumentów z akt, przesyłanie akt

Pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:
1) tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej; w sytuacji przewidzianej w § 60 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;
2) o terminie i o tym czy sprawa została rozstrzygnięta.

Udzielenie informacji następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:
1) sygnatury albo
2) oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.
Pracownik udzielający informacji powinien przedstawić się osobie telefonującej, podając imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko.

Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat regulaminu urzędowania sądów powszechnych skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w stosowaniu prawa udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej.