Przejdź do treści
Blog prawniczy » Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

  Kiedy można żądać rozwodu z winy?

  Sąd orzeka rozwód z winy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego może nastąpić na wniosek zainteresowanej strony. Sąd może orzec również rozwód z winy obojga stron.

  Co może być przyczyną winy?

  Przyczyną zawinienia mogą być różne zachowania. Przykładowo: alkoholizm, porzucenie małżonka, agresja, stosowań bezprawnych gróźb, przemoc domowa, zdrada, brak wzajemnej pomocy, odmowa współżycia.

  Czy zamieszkanie zamężnej kobiety z innym mężczyzną może być uznane za zdradę?

  Jeżeli dana sytuacja stwarza pozory zdrady małżeńskiej, trwające stale, przez dłuższy okres czasu, może być uznane to za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego, bez potrzeby zakwalifikowania tego jako cudzołóstwo.

  Czy zgoda małżonka na cudzołóstwo wyłącza istnienie rozkładu pożycia?

  Taka sytuacja nie podlega dyspozycji stron, co w efekcie prowadzi do jego rozkładu.

  Czy nawiązanie przez żonę, bezpośrednio po rozejściu się stron współżycia z innym mężczyzną uzasadnia przypisanie winy żonie?

  Tak, jeżeli żona swoim postępowaniem dawała mężowi uzasadnione podstawy do podejrzeń o zdradę.

  Co daje rozwód z winy?

  Gdy pogorszy się sytuacja materialna małżonka niewinnego, może on żądać od strony wyłącznie winnej rozkładu pożycia małżeńskiego alimentów na swoją rzecz.

  Czy można żądać ustalenia mniejszego stopnia zawinienia rozkładu pożycia?

  W sytuacji, gdy obie strony dopuściły się zawinienia, nie można ich kompensować i dzielić winy na mniejszą i większą ani jej stopniować. Oboje małżonkowie zostają wówczas uznani za współwinnych bez względu na to, który z nich bardziej zawinił.

  Czy sąd może odmówić orzeczenia rozwodu z winy?

  Sąd oddali powództwo o rozwód, jeżeli z takim żądaniem wystąpi małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

  Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

  Wysokość opłaty od pozwu o rozwód określona została w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Od pozwu rozwodowego pobierana jest opłata stała w wysokości 600 zł. Koszty taryfowe zastępstwa procesowego przez adwokata lub radcę prawnego zasądzane od strony uznanej za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego wynoszą 360 zł. Umowa adwokata lub radcy prawnego z klientem może opiewać oczywiście na inną kwotę, co jest przedmiotem wzajemnych uzgodnień między stronami.

  Kiedy można żądać rozwodu z winy?

  1 komentarz do “Rozwód z orzeczeniem o winie”

  Możliwość komentowania została wyłączona.